تبارشناسي اخلاق از جمله آخرين نوشته‌هاي نيچه است كه دو سالي پيش از فروپاشيدن ذهن آتش‌فشان‌اش نوشته است. اين كتاب، چنان كه از آهنگ آن پيدا است، همچون بسياري از آثار نيچه، بسيار شتابان نوشته شده است. وي مي‌خواهد در اين كتاب چند نكته اساسي را كه در آن نقش (آزاده جاني) را در آن باز گويد.

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند