چگونه كودك شادتر و مهربان‌تري داشته باشيم

مطالعات اخير نشان مي‌دهند شادترين، اخلاقي‌ترين و فهيم‌ترين كودكان توسط والديني پرورش مي‌‌يابند كه علاوه بر توجه مثبت و فراواني كه به فرزندانشان نشان مي‌دهند، از تكنيك‌هاي حمايتي در پرورش آن‌ها بهره مي‌برند.
در مقابل، والديني كه توجه مثبت را با روش‌هاي سخت‌گيرانه تركيب مي‌كنند، كودكاني را تربيت مي‌كنند كه كم‌تر شاد هستند.
به طور طبيعي، والدين خشن كودكاني بدبين تربيت مي‌كنند كه با احساس ناامني بزرگ مي‌شوند، و از آن سو  كودكاني كه با پدر و مادري بي قيد و آسان‌گير بزرگ مي‌شوند هم به طور نسبي عملكرد ضعيفي دارند. اين نتايج از يك مطالعه‌ي ژاپني از پنج هزار مرد و زن به دست آمده است كه در آن از رابطه‌ي آن‌ها با والدينشان در دوران كودكي سوال شده است. محققان از اين مطالعه شش روش متفاوت تربيت كودك را يافته‌اند... ادامه‌ي مطلب