سوال در مورد كالا

125 اصل موفقيت وارن بافت (در مديريت و سرمايه‌گذاري در بورس) كتاب گويا