سوال در مورد كالا

سه‌شنبه‌ها با موري مرد پير مرد جوان و بزرگترين درس زندگي