سوال در مورد كالا

چيزها (داستاني از سال‌هاي 1960)