سوال در مورد كالا

هيچ‌چيز نمي‌تواند ناراحتم كند هيچ چيز