سوال در مورد كالا

ماگ ميم‌تيم 98 (دست‌هاي تو تصميم بود بايد مي‌گرفتم و دور مي‌شدم)