سوال در مورد كالا

چگونه قانون جذب را در كار و زندگي خود فعال كنيم