سوال در مورد كالا

از سير تا پياز بازاريابي شبكه‌اي (چگونه نيروي عظيم تجارت بازاريابي شبكه‌اي را مهار و روياهايمان را عملي كنيم)