سوال در مورد كالا

2 استكان عرق 40 گياه (مجموعه شعر)