سوال در مورد كالا

شعر بي‌دروغ شعر بي‌نقاب بحث در فنون شاعري سبك و نقد شعر فارسي با ملاحظات تطبيقي و انتقادي راجع شعر قديم و امروز