سوال در مورد كالا

10 قانون براي انسان بودن (چنانچه موفقيت 1 بازي است قانون‌هاي آن چنين است)