سوال در مورد كالا

9 گانه ايراني (نشاني از حضور خداوند مفاهيم بنيادين نماد)