سوال در مورد كالا

عالمي ديگر ببايد ساخت وزنو آدمي