سوال در مورد كالا

آرايه‌ها و نقوش اسليمي در هنر تذهيب و طراحي فرش