اغلب همكاران نكات مهم آموزشي و كاربردي را از جلسات گزارش صبحگاهي و معرفي بيمار به خاطر دارند. اين مجموعه با الگو گرفتن از اين تجربيات آماده و سعي شده است مباحث مهم دارودرماني در قالب معرفي بيمار ارائه شود. براي معرفي هر بيمار ساختار استاندارد رعايت شده است. شكايت اصلي بيمار در هنگام مراجعه، شرح حال، معاينه فيزيكي، يافته‌هاي پاراكلينيك و تشخيص بخش اول معرفي هر بيمار است. بخش دوم به رويكرد درماني اختصاص دارد. بخش درمان از جديدترين راهنماهاي موجود اقتباس شده است. معيارهاي انتخاب درمان، ارزيابي پاسخ به درمان، پايش درمان و آموزش بيمار در اين بخش گنجانده شده است.
زبان فارسي
نويسنده حسين خليلي
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 784
قطع وزيري
ابعاد 17 * 3.9 * 24.3
وزن 1125
شابك9786002008398