.
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
وزن 269
شابك2500110127010