ناشر پورشيخ
وضعيت كالا
تنديس‌هاي چوبي حسين پور‌شيخ اغلب مجسمه‌هاي انتزاعي برگرفته از فيگور حيوانات هستند. چوب مورد استفاده در اين تنديس‌ها اغلب چوب‌هاي سخت يا نيمه‌سخت مثل گردو،‌ راش و ... است.
ابعاد 1 * 1 * 1
وزن 706
شابك2500110027938